સુરતમાં પેપર પસ્તી, ખાતર અને ખાલી ડબ્બા અને બોટલમાંથી બનાવવામાં આવે છે શ્રીજીની પ્રતિમા

સુરતમાં પેપર પસ્તી, ખાતર અને ખાલી ડબ્બા અને બોટલમાંથી બનાવવામાં આવે છે શ્રીજીની પ્રતિમા – રીપોટર – સુનિલ ગાંજાવાલા સુરત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: