કચ્છ જિલ્લા ના રાપર તાલુકા એફપીએસ એસોસિએશન ના માધ્યમથી આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું

આજરોજ કચ્છ જિલ્લા ના રાપર તાલુકા એફપીએસ એસોસિએશન દ્વારા રાપર મામલતદાર શ્રી ચૌધરી સાહેબ ને ગુજરાત રાજ્ય ફેર પ્રાઈઝ શોપ્સ એન્ડ કેરોસીન લાયસન્સ હોલ્ડર્સ એસોસિએશન તથા ઓલ ગુજરાત એફ.પી.એસ એસોસિએશન દ્વારા સરકારશ્રીને અપાયેલા બીજી ઓક્ટોબરના અલ્ટીમેટમ બાબતે રાપર કચ્છ એફપીએસ એસોસિએશનના માધ્યમથી આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. તાલુકા પ્રમુખ શ્રી મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા, ભચુભાઈ પટેલ, ડી.બી. ચંદે, બી. એ. પરમાર, હરેશ પી.માલી, શૈલેષ એન.ઠક્કર, લતીફ ભાઈ ભટ્ટી, ડાયાભાઈ સહીત શહેર તથા તાલુકાના વેપારીભાઈઓ હાજર રહ્યા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: