રાજકોટ શહેર ગાંધીગ્રામ પોલીસ વિસ્તારમા આવેલ ન્યુએરા સ્કુલ ખાતે ટ્રાફીક અવરનેસ , સાયબર ક્રાઇમ અવરનેસ , મહીલા સેલ્ફ ડીફેન્સ અનુસંધાને પ્રોગ્રામ રાખવામા આવેલ.

ઇ.પોલીસ કમિશ્નર શ્રી ખુરશીદ અહેમદ સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ કમિશ્નર શ્રી મનોહરસિંહ જાડેજા સાહેબ તથા મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર પશ્ચિમ વિભાગ શ્રી પી.કે.દિયોરા સાહેબ ના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજકોટ શહેર ગાંધીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ ન્યુએરા સ્કુલ ખાતે આજરોજ તા .૧૧ / ૦૩ / ૨૦૨૨ ના રોજ ટ્રાફીક અવરનેસ , સાયબર ક્રાઇમ અવરનેસ તથા મહીલા સેલ્ફ ડીફેન્સ અનુસંધાને હાજર વિર્ષાર્થીઓ ને હે.મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર પી.કે.દિયોરા સા.તથા અમો તથા પો.સ.ઇ.શ્રી જે.જી.રાણા નાઓએ સ્કુલ ખાતે વિધાર્થી સમક્ષ ટ્રાફીક અવરનેસ અંગે તેમજ સાયબર ક્રાઇમ અવરનેસ તથા મહીલા સેલ્ફ ડીફેન્સ અંગે લેકચર લઇ વિધાર્થીઓને માહીતગાર કરવામા આવેલ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: