અમદાવાદ ની શાનદાર હોટલ ખાતે સુફિ ખાનકાહ એસોસિયેશન દ્વારા પત્રકારો સમક્ષ કરી રજુઆત

અમદાવાદ ની શાનદાર હોટલ ખાતે સુફિ ખાનકાહ એસોસિયેશન દ્વારા પત્રકારો સમક્ષ કરી રજુઆત

પ્રેસ કૌનફરસ કરી આપી વીગતો અહેવાલ – ફારૂક મેમણ ખેરાલુ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: