જીયાવ બુડીયામાં સૂચિત નવી કોર્ટ બિલ્ડીંગ મુદ્દે વકીલોમાં વિરોધી સૂર

અઠવાલાઈન્સ સ્થિત કોર્ટ બિલ્ડીંગને જીયાવ-બુડીયા ખાતે સ્થળાંતરિત કરવા, કાઉન્સિલ મેમ્બર્સની ચુંટણી કરવા,વકીલોના મેડી ક્લેઈમ તથા ટર્મ ઈન્સ્યોરન્સ કરાવવા સહિતની વિવિધ

Read more
error: