૨ા૫૨ પો.સ્ટે વિસ્તારમાંથી પ્રોહીબીશનનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ , પુર્વ –કચ્છ , ગાંધીધામ

પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી જે.આર.મોથલીયા સાહેબ , સરહદી રેન્જ ભુજ તથા , તથા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી મહેન્દ્ર બગડીયા સાહેબ પૂર્વ કચ્છ , ગાંધીધામ

Read more

કચ્છ અંજાર વિસ્તારમાં થયેલ વણશોધાયેલ ખુનનો ગુનો શોધી કાઢતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ , પુર્વ કચ્છ ગાંધીધામ

અંજાર પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુના નં . ૧૩૦૨ / ૨૦૨૨ , આઇ.પી.સી.કલમ ૩૦૨ મુજબનો ગુનો તા .૩૦ / ૧૨ /

Read more

કચ્છ રાપર – બાલાસર પો.સ્ટે . વિસ્તારમાંથી પ્રોહીબીશન નો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ , પુર્વ –કચ્છ , ગાંધીધામ

સરહદી રેન્જ આઈ.જી.પી. જે.આર.મોથલીયા , તથા પોલીસ અધિક્ષક મહેન્દ્ર બગડીયા પૂર્વ કચ્છ , ગાંધીધામ નાઓ તરફથી જિલ્લામાં પ્રોહીબીશનની પ્રવૃતિ નેસ્ત

Read more

બી ” ડીવીઝન ગાંધીધામ પો.સ્ટે વિસ્તારમાંથી પ્રોહીબીશન નો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ , પુર્વ –કચ્છ , ગાંધીધામ

સરહદી રેન્જ આઇ.જી.પી. જે.આર.મોથલીયા , તથા પોલીસ અધિક્ષક મહેન્દ્ર બગડીયા પૂર્વ કચ્છ , ગાંધીધામ નાઓ ત૨ફથી જિલ્લામાં પ્રોહીબીશનની પ્રવૃતિ નેસ્ત

Read more

અંજા૨ પો.સ્ટે વિસ્તારમાંથી ગેર કાયદેસ૨ નશીલા પદાર્થ ગાંજા સાથે આરોપીઓને પકડી પાડતી એલ.સી.બી. , એસ.ઓ.જી . તથા પેરોલ ફર્લો સ્કવોડ પુર્વ –કચ્છ , ગાંધીધામ

મ્હે.આઈ.જી. જે.આર.મોથલીયા, સરહદી રેન્જ ભુજ તથા પોલીસ અધિક્ષક મહેન્દ્ર બગડીયા પૂર્વ કચ્છ , ગાંધીધામ નાઓ તરફથી જિલ્લામાં નશીલા પદાર્થોની ગે

Read more

ગાંધીધામ બી ડીવી . પો.સ્ટે વિસ્તારમાંથી ગેર કાયદેસર નશીલા પદાર્થ ગાંજો તથા ગેરકાયદેસર હથિયાર પિસ્ટલ સાથે આરોપીને પકડી પાડતી એલ.સી.બી. , એસ.ઓ.જી . તથા પેરોલ ફર્લો સ્કવોડ પુર્વ –કચ્છ , ગાંધીધામ

મ્હે.આઈ.જી.પી. જે.આર.મોથલીયા , સરહદી રેન્જ ભુજ તથા પોલીસ અધિક્ષક સાહેબશ્રી મહેન્દ્ર બગડીયા પૂર્વ કચ્છ , ગાંધીધામ નાઓ તરફથી જિલ્લામાં નશીલા

Read more

ગણતરીના દીવસોમાં મહીલા સાથે થયેલ છેડતીના આરોપીને પકડી પાડી અનડીટેકટ ગુનાને ડીટેકટ કરતી આદિપુર પોલીસ

મે.પોલીસ મહાનિરીક્ષક જે.આર.મોથલીયા બોર્ડર રેન્જ ભુજ – કચ્છ તથા મે.પોલીસ અધિક્ષક મહેન્દ્ર બગડીયા પૂર્વ – કચ્છ ગાંધીધામ નાઓએ જીલ્લામા બનતા

Read more

કચ્છ – ચોરી અને છળકપટથી સ્ક્રેપ ( ભંગાર ) ભરેલ ડમ્પર ને પક્ડી પાડતી એલ.સી.બી ગાંધીધામ તથા કંડલા મરીન પોલીસ

આજરોજ માન . પોલીસ મહાનિરીક્ષક જે.આર.મોથલીયા , સરહદી રેન્જ – ભુજ ડચ્છ તથા પોલીસ અધિક્ષક મહેન્દ્ર બગડીયાનાઓ સુચના મુજબ તથા

Read more

પ્રોહીબીશનનાં લીસ્ટેડ બુટલેગ૨ ને પાસા તળે અટકાયત કરતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ , પુર્વ – કચ્છ ગાંધીધામ

બોર્ડર રેન્જ આઇ.જી.પી. જે.આર.મોથલીયા સરહદી રેન્જ ભુજ તથા પોલીસ અધિક્ષક મહેન્દ્ર બગડીયા પૂર્વ કચ્છ , ગાંધીધામ નાઓ તરથી જિલ્લામાં પ્રોહીબીશનની

Read more

ગાંધીધામ એ ડીવી . પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં થયેલ લુંટ ના ગુનાનો ભેદ ઉકેલતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ , પુર્વ -કચ્છ , ગાંધીધામ

બોર્ડર રેન્જ આઈ.જી.પી. જે.આર.મોથલીયા , સરહદી રેન્જ ભુજ તથા પોલીસ અધિક્ષક મહેન્દ્ર બગડીયા પૂર્વ કચ્છ , ગાંધીધામનાઓ તરફથી જિલ્લામાં બનતા

Read more
error: