ભચાઉ નગર પાલિકા કોંગ્રેસ પક્ષ કાઉન્સિલર શ્રી મતી લક્ષ્મી બેન ધેયડા દ્વારા વારંવાર રજુવાત

ભચાઉ નગર પાલિકા કોંગ્રેસ પક્ષ કાઉન્સિલર શ્રી મતી લક્ષ્મી બેન ધેયડા દ્વારા વારંવાર રજુવાત કરવાં છતાં આજ દી સુધી સ્રવોદય સોસાયટી (કસ્ટમ) વિસ્તાર ની ગટર ની સમસ્યા દૂર નથી થઇ. જે કેટલા સમય થીવારંવાર નગર પાલિકા માં રજૂવાત કરે છે. પણ નગર પાલિકા નાં કર્મચારી વાયદા કરે છે. પણ તે વાયદા પુંર્ણ કરતાં નથી.આજ સુધી કોઈ કામ નથી થયું તુવું જાણવા મળ્યું છે. જે બીજું નું વિસ્તાર ભટ્ટપાડિયા વિસ્તાર માં રોડ રસ્તા ની સમસ્યા આજ દિન સુધી દૂર કરવા માં નથી આવી જે વાયદા કરે પણ કે પૂર્ણ કરી શકતા નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: